Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 •    

УПИСИ 2022/2023 Г. ЗА ВТОР И ТРЕТ ЦИКЛУС НА СТУДИИ

Соопштение:


ПОСТАПКА ЗА КОНКУРИРАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ВТОР ЦИКЛУС МАГИСТЕРСКИ И СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ СТРУЧНИ СТУДИИ

 • Конкурс за втор циклус 2022-2023

 • Пријава за втор циклус 2022-2023

 • Приговори од уписи

   

 • Одлуки од приговори

   

 • Листа на запишани кандидати

   

   

   

 • Потребни документи и уплати за запишување

  Запишувањето на примените кандидати ќе се врши во период од

  Прв уписен рок: 

  • Пријавување: од 10.08.2022 г. до 10.09.2022 г. 
  • Запишување: од 24.10. до 29.10.2022 г.

  Втор уписен рок

  • Пријавување:  од 19.01.2023 г. до 19.02.2023 г.
  • Запишување: од 01.03. до 11.03.2023 г.

  - Документи:

  • Приложување на оригиналните документи кои претходно биле доставени во скенирана форма.
  • Индекс; три фотографии (2 од 6х9; 1 од 4х5); пријавни листови (розов лист, семестрален лист); две уплати од 50 денари административна такса.
  • Потврда за студентско осигурување (минимум 150 денари) за временскиот рок за траење на студиите (една или две години).

  - Уплати

  Кандидатите задолжително мораат да ги извршат уплатите со личен ЕМБГ.

  I. Потврда за уплатени 1.200 ден. - за пријава за упис

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка:100000000063095
  • Сметка на корисник 1600160330-788-37
  • Приходна шифра 723019 Програма 44 Образец ПП-50

  II. потврда за уплатени 400 евра - за партиципација (редовни) – по среден курс на Народна банка на денот на уплатата потврда за уплатени 500 евра - за партиципација (вонредни) - по среден курс на Народна банка на денот на уплатата (можна е и уплата на рати по 200, односно 250 евра)

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка: 100000000063095
  • Сметка на корисник 1600160330-788-37*
  • Приходна шифра 723012 Програма 44 Образец ПП-50

  Напомена: Студентите кои се странски државјани уплаќаат двојно поголем износ за партиципација ( во денари).

  III. потврда за уплатени 650 ден. - за ИКСА (информатички и културнo-спортски активности)

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка:100000000063095
  • Сметка на буџетски корисник 1600160330-788-60
  • Приходна шифра 723119 Програма 44 Oбразец ПП-50

  IV. потврда за уплатени 400 ден. -за материјални трошоци, солидарна одговорност

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка:100000000063095
  • Сметка на корисник 1600160330-788-37
  • Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  V. потврда за уплатени 150 ден. – за студентско собрание

  • Назив и седиште на примачот: „Гоце Делчев“ Штип
  • Трансакциска сметка: 100000000063095
  • Сметка на корисник: 160016033078860
  • Приходна шифра: 723119 Програма: 44 Образец ПП 50

  Vl. потврда за уплатени 300 ден. за надомест за книжен фонд на Универзитетот

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка:100000000063095
  • Сметка на  корисник 1600160330-788-56
  • Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  Vll. Потврда за уплатени 500 ден. за упис на прв семестар

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка:100000000063095
  • Сметка на  корисник 1600160330-788-37
  • Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  VIII. Потврда за уплатени 390 ден. за спортски активности

  • Примач: “Универзитетски спортски центар“-Штип
  • Банка на примачот : Стопанска банка
  • Сметка :200001926783548
  • Образец ПП10

  Напомена: сите потребни формулари можат да се набават и во универзитетските книжари.

Постави прашање:

УГД

Марјан Марков

Телефон: +389 32 550 061

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бб Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Катерина Хаџи-Василева

Телефон: +389 32 550 076

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бб Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Локации за доставување на физички документи за пријавување

 • Штип: Факултет за образовни науки (Инфо центар)

 


ПОСТАПКА ЗА КОНКУРИРАЊЕ И ЗАПИШУВАЊЕ НА ТРЕТ  ЦИКЛУС ДОКТОРСКИ СТУДИИ

 • Конкурс за трет циклус 2022-2023

 • Пријава за трет циклус 2022-2023

 • Потребни документи за пријавување

  Кандидатот ги прикачува потребните документи за пријавување:

  • Диплома (оригинал или фотокопија заверена на нотар) за завршен прв циклус на студии (ако се пријавува на втор), односно втор циклус на студии (ако се пријавува на трет). Кандидатите кои завршиле во странство доставуваат Решение од МОН за признавање на странската диплома;
  • Уверение за положени испити со оценки и кредити од претходниот циклус на студии (оригинал или фотокопија заверена на нотар). Кандидатите кои завршиле во странство доставуваат еквиваленција на оценките.
  • Уверение за државјанство (оригинал или фотокопија заверена кај нотар), странските државјани доставуваат преведена и заверена  на нотар фотокопија од патна исправа.
  • Доказ за познавање на еден од светските јазици (потврда/сертификат од овластена институција или потврда од Институтот за јазици при Филолошки факултет, УГД Штип) (оригинал или фотокопија заверена кај нотар).
  • Куса биографија (CV),
  • Првична изјава од ментор (.docx).
 • Листа на ментори

 • Листа на запишани кандидати

   

   

   

 • Потребни документи и уплати за запишување

  - ДОКУМЕНТИ

  (Студентот кој нема да ги достави потпишани од менторот и од раководителот на катедрата обрасците под точка 4 нема да бидат запишани на докторски студии)

  - УПЛАТИ

  Кандидатите задолжително мораат да ги извршат уплатите со личен ЕМБГ.

  I. Потврда за уплатени 1.200 денари - за пријава за упис

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка: 100000000063095
  • Сметка на корисник 1600160330-788-41
  • Приходна шифра 723019 Програма 44 Образец ПП-50

  II. Потврда за уплатени 500 евра - за партиципација (за прв семестар) – по среден курс на Народна банка на денот на уплатата

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка: 100000000063095
  • Сметка на корисник 1600160330-788-41
  • Приходна шифра 723012 Програма 44 Образец ПП-50

  Напомена: Студентите кои се странски државјани уплаќаат двојно поголем износ, односно 1.000 ЕУР за партиципација за прв семестар (во денари).

  III. Потврда за уплатени 650 ден. - за ИКСА (информатички и културнo-спортски активности)

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка:100000000063095
  • Сметка на буџетски корисник 1600160330-788-60
  • Приходна шифра 723119 Програма 44 Oбразец ПП-50

  IV. Потврда за уплатени 400 ден. -за материјални трошоци, солидарна одговорност

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка: 100000000063095
  • Сметка на корисник 1600160330-788-41
  • Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  V. Потврда за уплатени 150 ден. – за студентско собрание

  • Назив и седиште на примачот: „Гоце Делчев“ Штип
  • Трансакциска сметка: 100000000063095
  • Сметка на корисник: 160016033078860
  • Приходна шифра: 723119 Програма: 44 Образец ПП 50

  VI. потврда за уплатени 300 ден. за надомест за книжен фонд на Универзитетот

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка:100000000063095
  • Сметка на  корисник 1600160330-788-56*
  • Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  VII. Потврда за уплатени 500 ден. за упис на прв семестар

  • Назив и седиште на примачот: Универзитет „Гоце Делчев“ Штип
  • Банка на примачот: НБРМ
  • Трансакциска сметка: 100000000063095
  • Сметка на  корисник 1600160330-788-41*
  • Приходна шифра 723019 Програма 44 Oбразец ПП-50

  VIII. Потврда за уплатени 390 ден. за спортски активности

  • Примач: „Универзитетски спортски центар“-Штип
  • Банка на примачот : Стопанска банка
  • Сметка: 200001926783548
  • Образец ПП10

  Напомена: сите потребни формулари можат да се набават и во универзитетските книжари.

Постави прашање:

УГД

Сашка Атанасова

Телефон: +389 32 550 032

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бб Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Слаџана Димишков

Телефон: +389 32 550 032

E-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бб Пош. фах 201, Штип - 2000, Р.Македонија

Локации за доставување на физички документи за пријавување

 • Штип: Правен факултет