Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •    

Универзитетскиот сенат е орган на управување и стручен орган кој го сочинуваат претставници од единиците на Универзитетот и од студентите.

Универзитетскиот сенат го избираат ректорот и проректорите на Универзитетот. Ректорот ја води седницата на Универзитетскиот сенат. Проректорите учествуваат во работата на Сенатот, без право на глас. Универзитетскиот сенат донесува Статут на Универзитетот, одлучува за наставната, научната, уметничката и високостручната дејност. Исто така, Сенатот ги усвојува студиските програми на факултетите и ги утврдува научните, односно уметничките области.

Универзитетскиот сенат донесува годишна и четиригодишна програма за развој и работа на Универзитетот, дава предлози на Националната програма за научноистражувачката дејност на Република Македонија, одлучува за доделувањето на титула почесен доктор на науки (doctor honoris causa) и звањето почесен професор на Универзитетот (profesor honoris causa). Сенатот врши и други работи утврдени со закон и со Статутот на Универзитетот.

Членови на Универзитетскиот сенат:

Редбр.

Име и Презиме

Факултет

 

Ректор

 

1

Проф. д-р Блажо Боев

Ректорат

 

Претседател

 

2

Проф. д-р Верица Илиева

 

Земјоделски факултет

 

 

Проректори

 

3

Проф. д-р Дејан Мираковски

Ректорат

4

Проф. д-р Мишко Џидров

 

Ректорат

 

Генерален секретар

 

5

М-р Ристо Костуранов

 

Ректорат

 

Советник за општи и правни работи

 

6

М-р Кристина Ѓорѓиевска

 

Ректорат

 

Членови

 

7

Проф. д-р Биљана Ѓорѓеска

Факултет за медицински науки

8

Проф. д-р Благој Голомеов

Факултет за природни и технички науки

9

Проф. д-р Борка Тушевска Гавриловиќ

Правен факултет

10

Проф. д-р Васка Сандева

Ликовна академија

 

11

Проф. д-р Винета Сребренкоска

Технолошко – технички факултет

12

Проф. д-р Виолета Димовска

Земјоделски факултет

13

Доц. д-р Влатко Пачешкоски

Економски факултет

14

Доц. д-р Гоце Стефанов

Електротехнички факултет

15

Доц. д-р Далибор Серафимовски

Електротехнички факултет

16

Доц. д-р Душан Биков

Факултет за информатика

17

Доц. д-р Душко Јошески

Факултет за туризам и бизнис логистика

18

Проф. д-р Златка Митева

Музичка академија

19

Проф. д-р Зоран Димитровски

Машински факултет

20

Проф. д-р Игор Камбовски

Правен факултет

 

21

Проф. д-р Илчо Јованов

Музичка академија

 

22

Проф. д-р Јанка Димитрова

 

Економски факултет

23

Проф. д-р Киро Мојсов

Технолошко – технички факултет

24

Доц. д-р Марија Чекеровска

Машински факултет

 

25

Проф. д-р Махмут Челик

Филолошки факултет

 

26

Проф. д-р Наташа Коцеска

Факултет за информатика

27

Доц. д-р Наташа Трбоевиќ

Филмска академија

 

28

Доц. д-р Невенка Дуковска

Филмска академија

 

29

Проф. д-р Петар Намичев

Ликовна академија

 

30

Проф. д-р Ранко Младеноски

Филолошки факултет

31

Доц. д-р Татјана Бошков

Факултет за туризам и бизнис логистика

32

Проф. д-р Тена Шијакова Иванова

Факултет за природни и технички науки

33

Проф. д-р Трајче Нацев

Факултет за образовни науки

34

Проф. д-р Трајче Стојанов

Факултет за образовни науки

35

Проф. д-р Цена Димова

Факултет за медицински науки

36

Проф. д-р Славко Ангелевски               

Воена академија

 

Студенти

 

37

Александра Џамбазова

СПУГД – ФМН

38

Марија Иванова

СПУГД – ЕФ

39

Мирко Наџаков

СПУГД – ПФ