Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •    

Ректорската управа ја сочинуваат: ректорот, проректорите, деканите на факултетите, директорите на високите стручни школи и еден претставник на студентите од Сојузот на студентите на Универзитетот. Во работата на Ректорската управа учествува и генералниот секретар на Универзитетот, без право на одлучување. Со Ректорската управа раководи ректорот.

Ректорската управа:

  • ги подготвува и ги предлага актите и материјалите за прашања за кои одлучува Сенатот;
  • го утврдува и го објавува конкурсот за запишување на студиите од прв и втор циклус по претходна согласност од Владата на Република Македонија;
  • дава мислење за студиските програми на факултетите, односно високите стручни школи;
  • на предлог на ректорот избира и разрешува генерален секретар на Универзитетот;
  • донесува одлуки за тековната меѓународна соработка на Универзитетот;
  • го уредува издавањето на дипломи и други документи за завршени студии на високо образование;
  • утврдува предлог за висината на кофинансирање и партиципација на студентите на факултетите и високата стручна школа;
  • одлучува за издавачката дејност на Универзитетот и врши и други работи определени со Статутот на Универзитетот.

Членови на Ректорската управа:

Ред. бр.

Име и Презиме

Факултет

 

Ректор

 

1

Проф. д-р Дејан Мираковски

Ректорат

 

Проректори

 

2

Проф. д-р Зденка Стојановска

Ректорат

3

Проф. д-р Мишко Џидров

Ректорат

 

Генерален секретар

 

4

М-р Ристо Костуранов

Ректорат

 

Советник

 

5

М-р Кристина Ѓорѓиевска

Ректорат

 

Декани

 

6

Проф. д-р Ацо Јаневски

Технолошко – технички факултет

7

Проф. д-р Василија Шарац

Електротехнички факултет

8

Проф. д-р Ѓорѓи Димов

Факултет за природни и технички науки

9

Проф. д-р Емилија Арсов

Земјоделски факултет

10

Проф. д-р ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Емилија Петрова Ѓорѓева

Факултет за образовни науки

11

Проф. м-р Златка Митева

Музичка академија

12

Проф. д-р Луси Караниколова-Чочоровска

Филолошки факултет

13

Доц. д-р Сара Сребренкоска

Машински факултет

14

Проф. д-р Милка Здравковска

Факултет за медицински науки

15

Проф. д-р Олга Кошевалиска

Правен факултет

16

Проф. д-р Оливера Ѓорѓиева Трајковска

Економски факултет

17

Проф. д-р Петар Намичев

Ликовна академија

18

Проф. д-р Рисима Матевска Мијановиќ (Рисимкин)

Филмска академија

19

Проф. д-р  Сашо Коцески

Факултет за информатика

20

Проф. д-р Татјана Бошков

Факултет за туризам и бизнис логистика

 

Студент

 

20

Сара Денкова

Универзитетско студентско собрание