Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •    

Документи и информации од јавен карактер

Барањата за пристап до информации од јавен карактер може да се достават по пошта на адреса:

Ректорат

 

Локација

Адреса

Адреса: ул. „Крсте Мисирков“ бр. 10-А

Пош. фах 201, Штип - 2000, Р. Северна Македонија

 

 

1. Податоците од неговите надлежности кои ги извршува, односно му се утврдени со закон

2. Oсновните податоци за контакт со имателот на информацијата и тоа: назив, адреса, телефонски број, број на факс, е-маил адреса и адресата на интернет страницата

3. Податоците за функционерот или одговорното лице кај имателот на информацијата (биографија, податоци за контакт и друго),

4. Основните податоци за контакт со службеното лице за посредување со информации и тоа: име и презиме, е-маил адреса и телефонски број

      ​Телефон: +389 32 550 002
      Факс: +389 32 390 700

5. Основните податоци за контакт со лице овластено за заштитено внатрешно пријавување и тоа: име и презиме, е-маил адреса и телефонски број,

   М-р Љубица Медарска Апостолова   ​Телефон: +389 32 550 585
   e-mail: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.     

6. Список на лица вработени кај имателот на информацијата со позиција, службен емаил и службен телефон,

7. Законите кои се однесуваат на надлежноста на имателот на информации, поврзани со регистарот на прописи објавени во службеното гласило,

8. Прописите што во рамките на својата надлежност ги донесува имателот на информацијата во вид на подзаконски акт: правилници (правилник за внатрешна организација, правилник за систематизација на работните места, правилник за заштитено внатрешно пријавување и друго), уредби, наредби, упатства, планови, програми, решенија и други видови акти за извршување на законите и други прописи, кога за тоа се овластени со закон,

9. Органограм за внатрешна организација,

10. Годишни планови и програми за работа, (линк)

11. Годишен Буџет и завршна сметка,

Годишна сметка:

12. Годишни финансиски планови по квартали и програми за реализација на буџетот,

13. Ревизорски извештај,

14. Видови услуги кои ги даваат имателите на информации (информации за физичката достапност за остварување на услугите и информации за е-услугите, податоците за законските основи, називот на услугите, документите и податоците потребни за остварување на секоја од услугите, механизмите за правна заштита и други релевантни податоци),

15. Тарифници за надоместоци за издавање на реални акти,

16. Начинот на поднесување на барање за пристап до информации (начин на поднесување усно и писмено барање за пристап до информации, како и барање поднесено по електронски пат),

17. Целокупната документација за јавните набавки, за концесиите и за договорите за јавно-приватно партнерство,

18. Предлог на програми, програми, ставови, мислења, студии и други слични документи кои се однесуваат на актите од надлежноста на имателот на информации соопштенија до јавноста за работи преземени од нивната интернет страница во согласност со законските надлежности, информативни билтени, службени гласила ако се обврска согласно закон и друго,

19. Извештаи за работа кои ги поднесуваат до органите надлежни за спроведување контрола и надзор,

Годишен извештај: