Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

  • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
  •   

Универзитетскиот сенат е орган на управување и стручен орган кој го сочинуваат претставници од единиците на Универзитетот и од студентите.

Универзитетскиот сенат го избираат ректорот и проректорите на Универзитетот. Ректорот ја води седницата на Универзитетскиот сенат. Проректорите учествуваат во работата на Сенатот, без право на глас. Универзитетскиот сенат донесува Статут на Универзитетот, одлучува за наставната, научната, уметничката и високостручната дејност. Исто така, Сенатот ги усвојува студиските програми на факултетите и ги утврдува научните, односно уметничките области.

Универзитетскиот сенат донесува годишна и четиригодишна програма за развој и работа на Универзитетот, дава предлози на Националната програма за научноистражувачката дејност на Република Македонија, одлучува за доделувањето на титула почесен доктор на науки (doctor honoris causa) и звањето почесен професор на Универзитетот (profesor honoris causa). Сенатот врши и други работи утврдени со закон и со Статутот на Универзитетот.

Членови на Универзитетскиот сенат:

Ректор

 

Проф. д-р Блажо Боев

Ректорат

Проректори

 

Проф. д-р Дејан Мираковски

Ректорат

Проф. д-р Кирил Барбареев

Ректорат

Генерален секретар

 

М-р Ристо Костуранов

Ректорат

Референт во секретаријат

 

Славица Јанева

Ректорат

Членови

 

Проф. д-р Александра Милева

Факултет за информатика

Проф. д-р Блаже Китанов

Факултет за образовни науки

Проф. м-р Валентина Велковска Трајановска

Музичка академија

Проф. д-р Васка Сандева

Ликовна академија

Проф. д-р Виолета Димова

Филолошки факултет

Проф. д-р Виолета Димовска

Земјоделски факултет

Проф. д-р Влатко Чингоски

Електротехнички факултет

Проф. д-р Војо Беловски

Правен факултет

Проф. д-р Гоше Петров

Факултет за природни и технички науки

Проф. д-р Димко Димески

Технолошко-технички факултет

Проф. д-р Ѓорѓи Шуманов

Факултет за медицински науки

Проф. д-р Златко Јаковлев

Факултет за туризам и бизнис логистика

Проф. д-р Зоран Димитровски

Машински факултет

Проф. д-р Крсто Блажев

Технолошко-технички факултет

Проф. д-р Круме Николоски

Економски факултет

Проф. д-р Луси Караниколова – Чочоровска

Филолошки факултет

Проф. д-р Милка Здравковска

Факултет за медицински науки

Проф. д-р Мирјана Голомеова

Факултет за природни и технички науки

Проф. д-р Петар Намичев

Ликовна академија

Проф. д-р Ристе Темјановски

Економски факултет

проф. д-р Росе Смилески

Воена академија

Проф. д-р Сашо Гелев

Електротехнички факултет

Проф. д-р Сашо Коцески

Факултет за информатика

Проф. д-р Симеон Симеонов

Машински факултет

Проф. д-р Снежана Јованова Митковска

Факултет за образовни науки

Проф. д-р Стефанија Лешкова Зеленковска

Музичка академија

Проф. д-р Страшко Стојановски

Правен факултет

Проф. д-р Цане Котески

Факултет за туризам и бизнис логистика

Студенти

 

Горан Стаменков

Студентски парламент

Ефтим Орцев

Студентски парламент

Младен Мицевски

Студентски парламент

Филип Мајсторски

Студентски парламент