Контакт  Соопштенија  Академски календар  Е-Пошта за студенти   E-индекс за студенти  Вработени  

 • Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.
 •   

Ректорската управа ја сочинуваат: ректорот, проректорите, деканите на факултетите, директорите на високите стручни школи и еден претставник на студентите од Сојузот на студентите на Универзитетот. Во работата на Ректорската управа учествува и генералниот секретар на Универзитетот, без право на одлучување. Со Ректорската управа раководи ректорот.

Ректорската управа:

 • ги подготвува и ги предлага актите и материјалите за прашања за кои одлучува Сенатот;
 • го утврдува и го објавува конкурсот за запишување на студиите од прв и втор циклус по претходна согласност од Владата на Република Македонија;
 • дава мислење за студиските програми на факултетите, односно високите стручни школи;
 • на предлог на ректорот избира и разрешува генерален секретар на Универзитетот;
 • донесува одлуки за тековната меѓународна соработка на Универзитетот;
 • го уредува издавањето на дипломи и други документи за завршени студии на високо образование;
 • утврдува предлог за висината на кофинансирање и партиципација на студентите на факултетите и високата стручна школа;
 • одлучува за издавачката дејност на Универзитетот и врши и други работи определени со Статутот на Универзитетот.

Членови на Ректорската управа:

 1. проф. д-р Блажо Боев - Ректор
 2. проф. д-р Дејан Мираковски - Проректор
 3. проф. д-р Кирил Барбареев - Проректор
 4. м-р Ристо Костуранов - Генерален секретар
 5. Славица Јанева - Референт во секретаријат
 6. проф. м-р Антонијо Китановски - Декан на Музичка академија
 7. проф. д-р Винета Сребренкоска - Декан на Технолошко – технички факултет
 8. доц. д-р Драгана Кузмановска - Декан на Филолошки факултет
 9. проф. д-р Зоран Десподов - Декан на Факултет за природни и технички науки
 10. проф. д-р Јован Ананиев - Декан на Правен факултет
 11. проф. д-р Катерина Деспот - Декан на Ликовна академија
 12. проф. д-р Љупчо Михајлов - Декан на Земјоделски факултет
 13. проф. д-р Никола Димитров - Декан на Факултет за туризам и бизнис логистика
 14. проф. д-р Ристо Кукутанов - Декан на Машински факултет
 15. проф. д-р Рубин Гулабоски - Декан на Факултет за медицински науки
 16. проф. д-р Соња Петровска - Декан на Факултет за образовни науки
 17. проф. д-р Татјана Атанасова Пачемска - Декан на Електротехнички факултет
 18. проф. д-р Трајко Мицески - Декан на Економски факултет
 19. проф. д-р Цвета Мартиновска Банде - Декан на Факултет за информатика
 20. Горан Стаменков - Студент, Сојуз на студенти